Để loại bỏ biểu tượng SEP khỏi hệ thống nhưng vẫn cho phép truy cập vào ứng dụng-9-10-11