Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

Sau khi chúng ta tiến hành đặt hàng Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, chúng ta cần kích hoạt sản phẩm để sử dụng tất cả các tính năng của phần mềm để bảo vệ doanh nghiệp một cách mạnh mẽ.

Giải quyết:

Để kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, chúng ta tiến hành như sau:

1. Tiến hành đăng nhập vào Symantec Endpoint Protection Small Business Edition với tài khoản admin: https://hostedendpoint.spn.com

2. Chọn tab Subscriptions.

Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

3. Tại mục Have a License Certificate, chọn Add License Certificate.

4. Tại Hộp thoại Add Licenses, chúng ta nhập license vào trường Please enter your serial number below, sau đó chọn Validate nếu chúng ta nhận được code. Nếu chúng ta nhận đươc license key file, chúng ta chọn Browse và chọn file license, sau đó chọn Upload License.

Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Để tạo Group trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:

1. Trên giao diện SEP SBE → chọn tab Computers.

2. Tại mục Group, chọn Add.

3. Nhập tên cho Group tại trường Name, và mô tả group vào trường Description.

4. Chọn Proceed để kết thúc quá trình tạo group.

Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Để xóa một Group trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:

1. Trên giao diện SEP SBE → chọn tab Computers.

2. Tại mục Group, chọn group muốn xóa.

3. Chọn Delete Group.

Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Để di chuyển client từ group này sang group khác:

1. Trên giao diện SEP SBE → chọn tab Computers.

2. Tại mục Group, chọn group cần thêm client.

3. Chọn Move Computer.

4. Tại hộp thoại Move Computer, dưới trường Computer, chọn máy tính cần di chuyển, sau đó chọn biểu tượng mũi tên đển di chuyển máy tính này sang mục Selected Computers. Sau đó chọn Save.

Hướng dẫn kích hoạt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn