Hướng dẫn Loại trừ định cấu hình trang web khỏi chính sách Trend Micro Web Security (TMWS)

TÓM TẮT

Bào viết này cung cấp hướng dẫn loại trừ một trang web cụ thể khỏi chính sách danh mục URL được xác định.

Trend Micro sử dụng hệ thống danh mục và xếp hạng cho các trang web có mặt trên mạng internet. TMWS sử dụng công nghệ phân loại trang web để xác định một trang web có được cho phép hoặc chặn quyền truy cập hay không.

Người dùng có thể sử dụng Trung tâm bảo vệ trang web của Trend Micro để xác định hạng mục của một trang web cụ thể. Vui lòng lưu ý, trong một số trường hợp có thể có yêu cầu riêng trước khi thêm lệnh loại trừ khỏi danh mục được chỉ định trong chính sách.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Sau đây là các cách để loại trừ URL:

Cách 1: Thêm tên miền trên mục Approved/Blocked URL

-> Việc thêm một URL trong máy chủ Approved/Blocked URLs là một cài đặt chung toàn cầu, nó có mức độ ưu tiên cao nhất. Hành động này sẽ ưu tiên hơn các chính sách Quy tắc truy cập hệ thống đám mây.

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển trang web TMWS.
 2. Đi đến Policies > Approved/Blocked URLs.
 3. Thêm các URL dưới các chế độ đối sánh khác nhau.
  • Trang web: Nhập chính xác địa chỉ trang web và tất cả trang con của nó nếu cần thiết.
  • Từ khóa: Nhập từ khóa khớp với URL
  • Chuỗi: Nhập chuỗi khớp chính xác với URL
 4. Đi đến tab Web , sau đó thêm URL của trang web mà bạn muốn loại trừ
  -> Bạn có thể sao chép và dán URL. TMWS sẽ từ động cắt bớt http/https và hiển thị tên miền trên trang web.
 1. Nhấp chọn nút Add to Approved  để loại trừ URL khỏi chính sách quét TMWS.

Cách 2: Loại trừ bằng các tạo Quy tắc truy cập hệ thống đám mây có độ ưu tiên cao hơn

Để tạo quy tắc truy cập hệ thống đám mây có độ ưu tiên cao hơn, hãy thực hiện các bước sau:

> Bước 1: Tạo một danh mục URL được tùy chỉnh.  

Danh mục URL được tùy chỉnh sẽ đóng vai trò như một “nhóm” cho danh sách URL bạn muốn sử dụng cho một chính sách hoặc loại trừ cụ thể.

Để tạo Danh mục URL tùy chỉnh, hãy làm như sau::

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển TMWS.
 2. Đi đến Policies > Objects > Customized URL Categories.
 3. Đặt Category name cụ thể (VD: AllowSomeSocialNetwork).
 4. Thêm các URL dưới các chế độ đối sánh khác nhau.
  • Trang Web:  Nhập chính xác địa chỉ trang web và tất cả trang con của nó nếu cần thiết
  • Từ khóa: Nhập từ khóa khớp với URL
  • Chuỗi: Nhập chuỗi khớp chính xác với URL
 5. Đi đến tab Web , sau đó thêm URL của trang web mà bạn muốn loại trừ
 6. Bạn có thể sao chép và dán URL. TMWS sẽ từ động cắt bớt http/https và hiển thị tên miền trên trang web.
 7. Nhấn Add và sau đó nhấn Save.
> Bước 2.Tạo chính sách mới cho danh mục URL tùy chỉnh đã được tạo.  
 1. Đi đến Policies > Cloud Access Rules.
 2. Nhấn Add.
 3. Chỉ định Rule name và Description (tùy chọn).
 4. Trong Users/Groups, chỉ định mục tiêu cụ thể của chính sách. Theo mặc định, mục này được chỉnh thành All.
  -> Các Người dùng/ Nhóm ngoại lệ cũng có thể được thêm vào
 1. Trong Target Domains, xác định tên miền nhắm đến. Trong mặc định, mục này được chỉnh thành All.
  -> Các tên miền ngoại lệ cũng có thể được thêm vào
 1. Trong Gateways, xác định các cổng nhắm đến. Trong mặc định, mục này được chỉnh thành All.
 2. Trong Traffic Types, xác định các hạng mục ứng dụng, các dạnh mục URL và ứng dụng đám mây. Trong mặc định, mục này được chỉnh thành All.
  -> Danh mục URL được tạo từ Bước 1: Tạo một danh mục URL được tùy chỉnh  có thể được tìm thấy trong URL Categories > Customized.
 1. Trong Cloud Services, xác định bộ lọc dịch vụ đám mây theo mong muốn.
 2. Trong Content Types, xác định loại nội dung MIME, tên tệp, hoặc loại tệp đúng. Trong mặc định, mục này được chỉnh thành All.
 3. Trong Schedule, xác định hoặc tùy chỉnh thời gian hiệu lực của chính sách. Trong mặc định, mục này được chỉnh thành Always.
 4. Đối với Action, chọn Allow hoặc Block.
 5. Trong Security Templates, xác định mẫu nào sẽ được sử dụng:
  • Mẫu Threat Protection
  • Mẫu Data Loss Prevention
 6. Nhấp chọn Save.
 7. Đảm bảo di chuyển Allow Policy lên đầu danh sách, hoặc trên Block Policy ( nếu có) để có độ ưu tiên cao hơn.

Biên dịch bởi Thanh Hiền – Help.pacisoft.com