Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

Khi Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (SEP SBE) Agent được cài đặt trên máy tính thì tất cả các chức năng về tường lửa sẽ dựa trên Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Cloud.

Để cho phép hoặc chặn một port nào đó cho máy tính hoặc một nhóm máy tính, chúng ta cần tạo và sử dụng các tùy chỉnh firewall rule trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Cloud.

Giải quyết:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

2. Chọn tab Polices.

3. Dưới trường Services, chọn Endpoint Protection, chọn policy mà chúng ta muốn chỉnh sửa.

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

4. Tại trường Network Protection, mở rộng mục Firewall Rules.

5. Chọn Add Rule.

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

6. Đặt tên tại trường Rule Name. Sau đó đặt các thông số để cho phép hoặc chặn giao tiếp theo nhu cầu của chúng ta.

7. Tại trường Connections, chọn Allow để cho phép hoặc Block để chặn port.

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

8 .Dưới trường Connection type, chỉ định lưu lượng theo hướng Inbound (lưu lượng vào), Outbound (lưu lượng ra) hoặc Inbound & Outbound (Lưu lượng vào và lưu lượng ra).

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

9.Tại trường Computers, chọn Any Computers hoặc Any Computer in the Local Subnet hoặc Choose Computers. Nếu chọn Choose Computers, chúng ta phải chọn thêm Indivdually hoặc Using Range hoặc Using Network Address.

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

10.Dưới trường Communications, chọn một trong các giao thức sau : TCP hoặc UDP hoặc TCP and UDP hoặc ICMP hoặc ICMP v6 hoặc All.

11.Nếu chọn một trong các giao thức  TCP hoặc UDP hoặc TCP and UDP hoặc ICMP hoặc ICMP v6, dưới trường giao thức chúng ta chọn All Type (nghĩa là cho phép hoặc chặn tất cả các port). Nếu chúng ta muốn chỉ định port cụ thể, chọn Custom List → Known Ports from List → Local hoặc Remote → Click to View List >chọn port chúng ta muốn mở hoặc chặn → Apply.

Hướng dẫn mở port trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

12.Chọn OK để đóng hộp thoại.

13.Dưới trường Group, chọn group chúng ta muốn thực thi policy.

14.Chọn Save & Apply để lưu lại thay đổi.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn