Hướng dẫn quản lý Administrator

Nắm vững kiến thức sâu rộng về quản lý nhóm và người dùng trong Miro

Nội dung bên dưới có ngôn ngữ tiếng Anh

User Management on Free and Team plans

Dễ dàng quản lý người dùng trong nhóm của bạn

Security

Đăng nhập một lần, kiểm soát domain và các chủ đề khác liên quan đến bảo mật được đề cập ở đây.