Hướng dẫn quản lý VIP Customer Admin Console (Quản lý gói Creative Cloud for teams membership)

(PACISOFT) – Làm thế nào để cài đặt và quản lý các gói Creative Cloud for teams membership.

Chào mừng đến với Creative Cloud for team! Trong bài viết này bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để thành viên trong nhóm của bạn có thể làm quen và sử dụng Creative Cloud nhanh chóng và dễ dàng. Mua một gói thành viên (memberships), mời người dùng, chuyển nhượng giấy phép, thêm quản trị viên, và nhiều hơn nữa.

Bạn có thể mua một gói CC for team thông qua đối tác PACISOFT với chương trình VIP.
Adobe ID được sử dụng để mua các CC for team được chỉ định là quản trị viên chính. Tất cả các thông tin thanh toán và thanh toán liên quan được gửi đến chỉ có quản trị viên chính. Bạn cũng có thể thêm các quản trị viên thêm để quản lý nhóm của bạn.

Tài liệu tiếng Việt – Huong dan Adobe Admin Console User Guide+VI

Xem thêm bài viết: Download and install Creative Cloud apps

Nội dung

VIP Customer Admin Console là gì?

Bắt đầu với VIP
Chấp thuận điều khoản và điều kiện
Bước kế tiếp?
Thông báo chấp thuận
Đăng nhập

Xem Plan Information, Anniversary Date và Renewal Reminder

Quản lý Profile
Thêm quản trị viên (administrators)
Bước kế tiếp?
Thay đổi administrators
Quản lý team của bạn

Tổng quan về Administrative Console

Mua thêm License (cho các Seats)

IT Administrators – Quản trị tất cả giấy phép

Active Users
Pending Users
Unassigned Licenses
Remove Users
Export CSV

Admin Tools

Thêm Administrators

PACISOFT Help Center

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.