Hướng dẫn sử dụng Bullets và Numbering trong Presentation

Hướng dẫn sử dụng Bullets và Numbering trong Presentation

Vấn đề:

WPS Office- Presentation cung cấp một số tính năng cho đoạn như sau:

Hướng dẫn sử dụng Bullets và Numbering trong Presentation

Trong số tính năng đó, có các tùy chọn Bullets và Numberring được sử dụng để tổ chức và trình bày thông tin một cách rõ ràng và trật tự.

Giải quyết:

I.Inserting Bullet Point và Number cho đoạn:

Các bước sau đây dùng để thêm bullet và numbering vào tài liệu:

1. Mở WPS Office- Presentation

2. Trên thanh công cụ, chọn tab Home.

3. Chọn icon Bullets. Bullets options sẽ được hiển thị. Hoặc chọn icon Numbering, tùy chọn numbering cũng sẽ được hiển thị trên giao diện Presentation.

4. Chọn More Bullets hoặc More Numbering để hiển thị nhiều dạng hơn.

5. Chọn một dạng Bullets hoặc Numbering mà chúng ta ưng ý. Sau đó Enter.

Hướng dẫn sử dụng Bullets và Numbering trong Presentation

6. Để thêm nhiều icon Bullet. Chọn tab Bulleted để thêm.

7. Chọn Picture để thêm Bullet dạng hình ảnh.

8. Chọn Customize để thêm Bullet dạng ký tự. Chọn một dạng bullet ưng ý tại tab Symbols hoặc Special Characters hoặc Custom Symbols, sau đó chọn Insert.

Hướng dẫn sử dụng Bullets và Numbering trong Presentation

II.Thêm Bullet Points vào một đoạn Text:

Các bước sau đây dùng để thêm Bullet Points vào một đoạn Text:

1. Chọn đoạn văn bản chúng ta muốn thêm bullet.

2. Chọn icon Bullet tại tab Home.

3. Chọn một Bullet phù hợp hoặc chọn More Bullets để chọn Bullet khác.

III.Auto Numbering:

Nếu chúng ta muốn thêm numbers vào một đoạn Text, chúng ta thực hiện các bước sau:

1. Chọn đoạn văn bản chúng ta muốn thêm number.

2. Chọn icon Numbering tại tab Home.

3. Chọn numbering  phù hợp hoặc chọn More numbering để chọn numbering khác.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn