Hướng dẫn tạo kiểu trong WordPerfect

Kiểu là một tập hợp các thuộc tính định dạng mà bạn có thể áp dụng cho văn bản hoặc đồ họa. Sử dụng các kiểu đảm bảo định dạng nhất quán trong toàn bộ tài liệu. Khi thay đổi định dạng kiểu, bạn sẽ thay đổi giao diện của tất cả văn bản hoặc đồ họa đang áp dụng kiểu đó. Các kiểu bạn tạo sẽ được thêm vào danh sách và được lưu cùng với tài liệu đang hoạt động.

Cách tạo kiểu văn bản

 1. Nhấp vào Format (Định dạng)> Style (Kiểu). 

 2. Nhấp vào Create (Tạo).
 3. Trong hộp thoại Styles editor (Chỉnh sửa kiểu), nhập tên cho kiểu trong hộp Style name.
  Tên có thể chứa tối đa 20 ký tự. Hãy đặt tên riêng cho mỗi kiểu để tránh trường hợp khi kết hợp các tài liệu có chứa các kiểu cùng tên, một kiểu sẽ được sử dụng và kiểu kia sẽ bị xóa trong tài liệu mới.
 4. Nhập mô tả kiểu trong hộp Description (Mô tả).
 5. Chọn một kiểu từ danh sách Type (Loại).
 6. Sử dụng thanh công cụ và menu của Styles editor để áp dụng bất kỳ kiểu nào.

Cách tạo kiểu danh sách

 1. Nhấp vào Insert (Chèn)> Outline/Bullets & numbering (Đường viền/Dấu đầu dòng & đánh số).

 2. Nhấp vào một trong các tab sau:
  • Numbers – cho phép danh sách đánh số
  • Bullets (Dấu đầu dòng) – cho phép tạo danh sách có dấu đầu dòng
 3. Nhấp Create.
 4. Trong hộp thoại Create format (Tạo định dạng), nhập tên kiểu trong hộp List name box.

 5. Nhập mô tả cho kiểu trong hộp Description.
 6. Bật một trong các tùy chọn sau trong List type (Loại danh sách):
  • Single level list (Danh sách đơn) – Cho phép tạo danh sách chỉ có một cấp
  • Multilevel list (outline) (Danh sách đa cấp (phác thảo)) – Cho phép tạo danh sách với nhiều cấp độ
 7. Chọn một kiểu từ hộp danh sách Based on.
  Nhập văn bản vào hộp Text before để thêm vào trước số danh sách.
 8.  Chọn một số hoặc dấu đầu dòng từ danh sách Number/Bullet và một cấp độ từ danh sách Style.
 9.  Nhấp vào nút Create để hiển thị Styles Editor.

Để tạo kiểu đồ họa

 1. Nhấp vào Format (Định dạng)> Graphic Style (Kiểu đồ họa).
 2. Bật một trong các tùy chọn sau:
  • Box (Hộp)
  • Border (Đường viền)
  • Fill (Lấp đầy)
  • Line (Hàng)
 3. Nhấp Create.
 4. Nhập tên cho kiểu trong hộp Style name.

 5. Thay đổi các thuộc tính của graphics style (kiểu đồ họa).

Biên dịch bởi Ngọc Ngân – Pacisoft.com