Khắc phục lỗi khởi động SOLIDWORKS chậm

PACISOFT – Khắc phục lỗi khởi động SOLIDWORKS chậm

Nguyên nhân

Do các file Add-in định dạng DLL chưa được đăng ký hoặc do các phần mềm diệt virus đang scan các file DLL này.

Cách khắc phục

Mở Add-in ( xem thêm : các cách mở Add-in trong SOLIDWORKS ) của SOLIDWORKS, và kiểm tra Add-in nào đang gây delay hệ thống nhiều nhất, trong ảnh dưới đây cho thấy SOLIDWORKS Flow simulation 2016 delay tới tận 19s, đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng hệ thống và làm cho việc khởi động SOLIDWORKS chậm.

hinh1

Cột bên trái cho phép/không cho phép Add-in hoạt động, cột trái cho phép/không cho phép các Add-in khởi động đồng thời cùng chương trình.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.