Khôi phục hoặc tạo mới các thư mục yêu thích trên Acrobat

Khôi phục hoặc tạo mới các thư mục yêu thích trên Acrobat

Khôi phục thư mục Acrobat Preferences để loại bỏ các vấn đề gây ra sự ưu tiên của mục yêu thích. Hầu hết các vấn đề ưu tiên là do các tùy chọn dựa trên tập tin. Mặc dù hầu hết các ưu tiên của Acrobat được lưu trữ trong registry.

Khôi phục lại thư mục Acrobat Preferences (Windows)

 1. Thoát Acrobat.
 2. Trong Windows Explorer, đi tới thư mục Preferences:
  (Windows 10, 8, or 7) C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[version]
 3. Di chuyển thư mục Preferences sang vị trí khác (ví dụ: C: \ Temp).
 4. Khởi động lại Acrobat.

Nếu sự cố xảy ra sau khi bạn khôi phục lại thư mục Acrobat Preferences. Thì vấn đề không liên quan đến thư mục Preferences. Để khôi phục cài đặt tùy chỉnh, kéo thư mục bạn đã di chuyển trong bước 2 trở lại vị trí ban đầu. Sau đó bấm Yes To All để thay thế thư mục Preferences mới.

Khôi phục các thư mục Acrobat Preferences (Mac OS)

Khôi phục các tập tin yêu thích Acrobat để loại bỏ các vấn đề gây ra bởi một tập tin yêu thích bị hư hỏng.

 1. Thoát Acrobat.
 2. Kéo các tệp sau từ thư mục Users / [Username] / Library / Preferences tới Desktop:
 • Acrobat WebCapture Cookies
 • com.adobe.Acrobat.Pro.plist or com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist
 • Acrobat Distiller Prefs và com.adobe.Acrobat.Pro.plist (nếu bạn đang khắc phục sự cố với Distiller)
 • Thư mục Acrobat, chứa các sở thích của các biểu mẫu (MRUFormsList), sự hợp tác (OfflineDocs) và cài đặt màu sắc (AcrobatColor Settings.csf).

3. Khởi động lại Acrobat

Nếu vấn đề xảy ra sau khi bạn khôi phục lại các tập tin yêu thích Acrobat. Thì vấn đề không liên quan đến các tệp yêu thích. Để khôi phục cài đặt tùy chỉnh, hãy kéo các tệp bạn đã di chuyển trong bước 2 trở lại vị trí ban đầu. Sau đó nhấp OK để cảnh báo “Một mục mới hơn có tên ‘[filename]’ đã tồn tại ở vị trí này. Bạn có muốn thay thế nó bằng chiếc cũ bạn đang di chuyển không? ”

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: