Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

  • Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.
  • Policy mặc định trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (SEP SBE) sẽ tắt đi tính năng chia sẻ tập tin và máy in (file and printer sharing) và các firewall rule mặc định sẽ không thể chỉnh sửa, xóa hoặc sắp xếp lại. Tuy nhiên, chúng ta có thể thêm các rules vào firewall để phụ vụ nhu cầu của chúng ta.
  • Khi chúng ta cấu hình tường lửa để cho phép thực hiện kết nối VPN, bước đầu tiên là chúng ta cần kích hoạt tính năng Enable file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

Giải quyết:

Để xem các firewall rule mặc định:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

2. Chọn tab Policies.

3. Dưới trường Services, chọn Endpoint Protection.

4. Chọn Add policy.

Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

5. Tại mục Network Protection, mở rộng mục Firewall Rules.

6. Tích chọn Show Default Rules.

Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

7. Các Rule Name sẽ hiển thị, chúng ta chọn rule bất kì, chúng ta không được quyền chỉnh sửa, xóa hoặc sắp xếp các rule.

Để bật tính năng Enable file and printer sharing với policy mặc định của SEP SBE:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

2. Chọn tab Policies.

3. Dưới trường Services, chọn Endpoint Protection.

4. Chọn Endpoint Protection Default Policy.

Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

5. Chọn Save & Copy.

6. Đổi tên policy và mô tả policy tại trường Name Description.

Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

7. Tại mục Network Protection, mở rộng Firewall Rules.

8. Tích chọn Allow File and printer sharing.

9. Tại mục group, tích chọn group mà chúng ta muốn thực thi policy này.

10. Chọn Save & Apply.

Kích hoạt tính năng file and printer sharing trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn