Làm cách nào để thiết lập cảm biến SQL v2 trong PRTG?

Bước 1: Tạo truy vấn SQL

Bước đầu tiên là tạo một tập lệnh xác định truy vấn SQL “Bạn muốn theo dõi giá trị nào?” Các cảm biến sẽ có thể chạy hầu hết mọi truy vấn SQL, nhưng bạn cần tự viết mã truy vấn. Ví dụ, bạn có thể tạo bảng điều khiển có giá trị cho các bộ phận không thuộc CNTT của tổ chức của mình.
Ví dụ:
Công ty của tôi đã bán được bao nhiêu trong ngày hôm nay?
Giá đặt hàng trung bình là bao nhiêu?
Có bao nhiêu thông tin đăng nhập của khách hàng đang hoạt động, có bao nhiêu khách hàng đăng nhập, tồn tại?
Các khả năng là vô hạn, miễn là bạn có thể tạo một truy vấn SQL cho nó.
Lưu ý:
PRTG chỉ có thể xử lý các giá trị số.
Truy vấn không nên mất vài phút để chạy. Điều này có thể gây ra sự mất ổn định và quá tải trên cả PRTG và máy chủ SQL, tùy thuộc vào khoảng thời gian quét.
Số lượng kênh hoặc giá trị được cảm biến trả về không được nhiều hơn 10 và số lượng kết quả phải là tĩnh (nghĩa là luôn luôn có cùng số lượng cột trong kết quả).
Cảm biến không có khả năng hiển thị nhiều hơn một chuỗi. Bạn có thể nối văn bản từ nhiều hàng trong một chuỗi bằng các lệnh SQL trong truy vấn.
Dưới đây là truy vấn SQL đơn giản:

SELECT count(idorder), sum(value), avg(value), GROUP_CONCAT(customer SEPARATOR ', ') 
from test.order

Bước 2: Lưu trữ tập lệnh

Nếu bạn đã tạo tập lệnh của mình bằng truy vấn SQL và nó chạy và hoạt động trong trình soạn thảo SQL, bạn cần lưu trữ nó vào đĩa để PRTG có thể sử dụng nó. Tập lệnh (có phần mở rộng .sql) phải được lưu trữ trên máy chủ PRTG của bạn theo đường dẫn sau:

C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Custom Sensors\sql\%yoursqlflavor%\
Ví dụ: chúng tôi làm việc với MySQL, vì vậy tập lệnh của chúng tôi phải được lưu trữ trong thư mục mysql. Chúng tôi đặt tên là Custom Example.sql. Dưới đây là đường dẫn đầy đủ để tham khảo:

C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Custom Sensors\sql\mysql

thiết lập cảm biến SQL v2 trong PRTG

Bước 3: Tạo cảm biến trong PRTG

3.1 Xác định thông tin xác thực cho cảm biến cơ sở dữ liệu
Với các cảm biến SQL v2, PRTG yêu cầu thông tin đăng nhập được xác định ở cấp gốc, đầu dò, nhóm hoặc thiết bị. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải xác định thông tin đăng nhập một lần nếu bạn có nhiều máy chủ SQL để truy vấn với cùng thông tin đăng nhập. Mở tab Cài đặt của đối tượng tương ứng và nhập thông tin xác thực SQL phù hợp vào phần Thông tin xác thực cho Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

3.2 Tạo cảm biến

 1. Bấm chuột phải vào thiết bị nơi bạn muốn triển khai các cảm biến, bấm Add Sensor từ menu ngữ cảnh, tìm kiếm SQL và chọn phiên bản cảm biến phù hợp mà bạn yêu cầu.
 2. Trong hộp thoại Add Sensor, nhập Sensor Name  và tên của Database mà cảm biến sẽ truy vấn.
 3. Trong phần Data, chọn SQL Query File mà bạn đã lưu trong Bước 1 và xác định phương pháp Transaction nếu bạn muốn PRTG đọc hoặc đánh giá kết quả của truy vấn.
 4. Đặt tùy chọn Data Processing thành Process data table. Trong ví dụ này, chúng tôi làm việc với bảng dữ liệu Quy trình. Sau khi chọn tùy chọn này, một phần hoàn toàn mới sẽ xuất hiện.
 5. Quyết định phương pháp lựa chọn kênh. Tùy chọn tiêu chuẩn là cách tiếp cận Column number mặc định, có nghĩa là nhiều kết quả từ truy vấn sẽ được gán cho các số tăng dần, 0, 1, 2, 3, v.v. Tập lệnh mẫu của chúng tôi trả về 4 hàng, vì vậy chúng tôi sử dụng Column number cho tùy chọn Select Channel Value by.
 6. Như đã kiểm tra và xác định trước đó, tập lệnh mẫu trả về thông tin sau từ bảng “đặt hàng”.
  Số lượng đơn đặt hàng duy nhất
  Tổng giá trị của tất cả các đơn đặt hàng
  Giá trị trung bình của tất cả các đơn đặt hàng
  Một chuỗi chứa tên khách hàng

Để gán kết quả cho các kênh, hãy bật số lượng kênh mong muốn. Chỉ có một kênh được bật theo mặc định. Chỉ định tên của kênh (không phải khớp với tên của trường). Bởi vì chúng tôi đã chọn chọn kênh theo số cột, hãy nhập số cột mà bạn muốn gán cho kênh này. Cột đầu tiên có ID 0 (không).

cài đặt cảm biến prtg

3.3 Polishing –  Đánh bóng (Kênh chính, giới hạn)
Các bước trước là đủ để có được một cảm biến làm việc. Bạn có thể thực hiện các bước sau để “đánh bóng” cảm biến đã tạo.

1.Sử dụng biểu tượng pin để xác định kênh chính của bạn. Kênh chính có phần đặc biệt vì giá trị của nó được hiển thị trong thông báo và dưới dạng giá trị cảm biến khi duyệt cây thiết bị.

sql v2 prtg

2.Nhấp vào kênh để mở cài đặt của kênh và sử dụng cửa sổ này để xác định các giới hạn rất hữu ích để cảnh báo. Với các giới hạn như vậy, bạn có thể đặt cảm biến thành trạng thái  Warning hoặc Down nếu giá trị của kênh vượt quá hoặc dưới một ngưỡng cụ thể.

edit channel prtg

3. Cuối cùng, cảm biến của bạn sẽ trông như thế này:

cảm biến prtg

Bước 4: Gỡ lỗi

Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, có thể gỡ lỗi cảm biến thông qua tùy chọn Ghi kết quả cảm biến vào đĩa (Filename: “Result of Sensor [ID].txt”) trong cài đặt của cảm biến. Khi tùy chọn này được đặt, các tệp logfile sau sẽ được lưu vào đĩa trên đầu dò nơi bạn đã tạo cảm biến với mỗi lần quét cảm biến và sẽ cung cấp thông tin gỡ lỗi về việc thực hiện cảm biến.

Default path (on the probe system) C:\ProgramData\Paessler\PRTG Network Monitor\Logs (Sensors)

Đường dẫn mặc định (trên hệ thống thăm dò) C: \ ProgramData \ Paessler \ PRTG Network Monitor \ Logs (Sensors)
Khi bạn đã hoàn tất việc gỡ lỗi, bạn nên tắt tùy chọn Ghi kết quả cảm biến vào đĩa (Filename: “Result of Sensor [ID].txt”) vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cảm biến.

TÊN TỆP Nội dung
Kết quả của Cảm biến [ID].Data.txt Chứa bộ sưu tập các thông số và cài đặt của cảm biến.
Kết quả của Cảm biến [ID].log Ghi lại kết nối tới cơ sở dữ liệu, cài đặt, thời gian và trả lời nhận được. Điều này rất hữu ích để gỡ lỗi.
Kết quả của Cảm biến [ID].txt Chứa đầu ra thực tế được truyền cho PRTG, thường là thông báo lỗi rất giống nhau và các giá trị mà bạn thấy trong giao diện web PRTG trong thông báo cảm biến.

Liên hệ Pacisoft nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về PRTG.

Xem thêm: