Làm thế nào để chọn và xóa tất cả các comment trong Foxit

1.Chọn Navigation Panels từ thanh VIEW.

2.Chọn View Document Comments.

3.Chọn Sort by ở phía trên Comments panel, chọn Type.

4.Giữ phím Shift và chọn vào Comments đầu tiền và cuối cùng.

5.R-click và chọn Delete.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.