Hướng dẫn in nhiều bản sao của một trang với Foxit PhantomPDF dành cho MAC?

Các bước của Foxit PDF Editor dành cho MAC:

  1. Trong vùng Range, nhập trang được phân tách bằng dấu phẩy
  2. Tùy chọn số lượng bản sao mà bạn muốn in trên một trang tính trong Pages Per Sheet trong tùy chọn Multiple Pages Per Sheet.

Hình dưới đây cho thấy nó sẽ được in thành 4 bản của trang#1

Các bước trên khi làm việc với nền tảng MAC. Đối với các nền tảng Windows, hãy bấm vào đây để biết thêm cách in nhiều bản sao của một trang vào một trang tính với Foxit PDF Editor của Windows.

Biên tập bởi Thu Uyên – iworld.com.vn