Làm thế nào để thay đổi mật khẩu cho chữ ký PDF

1.Trong Protect menu, chọn PDF sign.

2.Chọn Manage Signature, chọn một signature, chọn Edit.

3.Nhập Open Password.

4.Trong Edit Signature, gõ mật khẩu mới.

5.Chọn Save.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.