Làm thế nào để thay đổi thông tin của kênh cho nhiều cảm biến?

Recommended Sensors | PRTG Manual

PRTG có thể hỗ trợ được cho bạn để đặt giới hạn cho nhiều cảm biến. Bạn có thể đặt giới hạn cho nhiều cảm biến cùng một lúc thông qua multi-edit (đa chỉnh sửa). Để làm như vậy, hãy tiến hành các bước sau:

  • Đi tới Sensors> By Type > [A-Z]
  • Chọn loại cảm biến bạn muốn sửa đổi
  • Chọn tất cả bằng cách đánh dấu vào checkboxở góc trên cùng bên phải của bảng
  • Nhấp vào biểu tượng cờ lê nhỏ xuất hiện và chuyển đến tab channel.
  • Bây giờ hãy chọn kênh bạn muốn sửa đổi và chỉnh sửa cài đặt giới hạn cho phù hợp

Để chỉ nhận được các cảm biến trong một nhóm nhất định, bạn phải sử dụng các thẻ. Thêm tên nhóm dưới dạng thẻ vào nhóm và sau đó lọc bảng với tên đó (nhập tên đó vào trường “Được gắn thẻ với”). Khi đó, chỉ các cảm biến thuộc loại trong nhóm này mới được hiển thị.

Xem thêm 

Biên dịch bởi Minh Hạnh – Help.pacisoft.com