Mở cuộc họp ngay lập tức với Teams

Mở cuộc họp ngay lập tức với Teams sẽ phù hợp với nhiều trường hợp khẩn. Đây là tính năng khá thú vị của Microsoft Teams.

Từ lịch hẹn

  1. Chuyển đến nút Calendar ở phía bên trái của Teams, sau đó chọn Meeting NowMeet now button ở góc trên bên phải.
  2. Thiết lập và bước cơ bản về tên cuộc họp ,camera và micro.
  3. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn Join now.

Mở cuộc họp ngay lập tức với Teams

Từ một kênh

  1. Trong tab Posts, đi đến nơi bạn nhập tin nhắn mới (ở dưới cùng của ứng dụng) và chọn nút Meet nowMeet now button.
  2. Đặt tiêu đề cho cuộc họp của bạn và chọn xem bạn có muốn đưa video vào không.
  3. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn Join now.

Mời mọi người

  1. Bắt đầu nhập tên hoặc số điện thoại của người bạn muốn mời vào ô bên dưới People ở trên cùng bên phải.
  2. Một tùy chọn khác là sao chép liên kết cuộc họp và gửi nó cho bất kỳ ai bạn muốn gặp và họ có thể tham gia bằng cách chọn liên kết đó. Chỉ cần chọn Sao chép thông tin tham gia và dán liên kết trong một tin nhắn.

Tham khảo Microsoft.com

Tagged: