Removing the File Anti-Virus component

Pacisoft – Removing the File Anti-Virus component

1.Trong Administration Console, chọn Administration Server.

2.Chọn Manage Kaspersky Security for Virtualization Agentless.

3.Chọn Protect virtual machine file system -> Next.

4.Chọn Delete -> Next.

5.Xác định các thông số của kết nối các thuật sĩ cập nhật của VMware vCenter Server. Yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản quản trị có quyền truy cập để tạo máy ảo.

6.Next.

7. Chọn VMware ESXi hosts mà bạn muốn loại bỏ SVMs. Bạn chỉ có thể chọn những VMware ESXi hosts mà trên đó các SVM có tình trạng sẵn.

8.Chỉ định cài đặt kết nối VMware vShield Server. Để hủy đăng ký, các kết nối với VMware vShield Manager.

9.Chọn Next.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.