Run the add key task Kaspersky Security for Virtualization 3.0

Pacisoft – Run the add key task Kaspersky Security for Virtualization 3.0

1.Mở Administration Console.

2.Chọn computers group -> Tasks.

3.Trong list task, chọn key mà bạn muốn thêm.

4.Chọn Start.

 

Adding an active key
Nếu bạn thêm một key hoạt động, nhiệm vụ kích hoạt các ứng dụng trên những SVMs mà trên đó một hoạt động quan trọng đã mất tích. Mở SVMs mà trên đó các ứng dụng đã được kích hoạt, các nhiệm vụ thay thế key cũ bằng cái mới.

Adding a key with a limitation on the number of cores
Nếu bạn thêm một key với những hạn chế hạt nhân, và một máy tính để bàn và / hoặc chính máy chủ trước đây đã được bổ sung cho máy ảo, các hoạt động và (nếu có) để bàn bổ sung và / hoặc khóa máy chủ được xóa khi công việc được thực hiện. Chúng được thay thế bằng key với những hạn chế hạt nhân, mà được thêm vào như là một trọng điểm hoạt động.

Adding a desktop / server key
Nếu bạn thêm một máy tính để bàn hoặc khóa một máy chủ, và một key với những hạn chế trước đây đã được bổ sung cho máy ảo, các hoạt động và (nếu có) phím bổ sung với những hạn chế hạt nhân được xóa khi công việc được thực hiện. Chúng được thay thế bằng các máy tính để bàn hoặc máy chủ chính, được thêm vào như là một trọng điểm hoạt động.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.