Sử dụng Hole Wizard

PaciSoft – Sử dụng Hole Wizard

1.Chọn New . Chọn Part, nhấnOK.

2.Chọn Front PlaneVà chọn vào Sketch.

3.Chọn Rectangle phác thảo hình chữ nhật . Chọn Smart Dimension chọn kích thước 3in x 3in.

4.Chọn Feature>Extruded Boss/Base

thiết lập D1 là 1.0in nhấn OK.

5. Bấm vào mặt trước và chọn Normal to.

6. Chọn Hole Wizard,

Từ Hole Type chọn Counterbore, Standard ANSI Inch, Type Socket Head Cap Screw và Size #10.

Chọn tab Positions

Chọn 4 điểm ở góc.

Chọn Smart Dimension   từ tâm của 4 điểm cách 2 mép đầu góc vuông 0.3in..

Click OK.

7.Hoàn thành!

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.