Tạo bản phác thảo và ảnh Mosaic bằng phần mềm Adobe Illustrator

Tìm hiểu cách tạo bản phác thảo và ảnh Mosaic vowiss phần mềm Illustrator

Tạo bản phác thảo bằng hiệu ứng Scribble

1. Thực hiện một trong các điều sau đây:

 • Chọn đối tượng hoặc nhóm (hoặc một layer trong bảng Layers).
 • Để áp dụng hiệu ứng cho một thuộc tính của đối tượng cụ thể, chẳng hạn như stroke hoặc fill, hãy chọn đối tượng, sau đó chọn thuộc tính trong bảng Appearance.
 • Để áp dụng hiệu ứng cho một graphic style, hãy chọn một graphic style trong bảng Graphic Styles.

2. Chọn Effect > Stylize > Scribble.

3. Thực hiện một trong các điều sau đây:

 • Để sử dụng hiệu ứng scribble thiết lập sẵn, hãy chọn hiệu ứng trong menu
 • Để tạo hiệu ứng scribble tùy chỉnh, hãy bắt đầu với bất kỳ cái đã được thiết lập sẵn nào, sau đó điều chỉnh các tùy chọn

4. Nếu muốn tạo một scribble tùy chỉnh, hãy điều chỉnh bất kỳ tùy chọn Scribble nào dưới đây, sau đó click OK:

 • Angle: Kiểm soát hướng của các đường scribble. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ điểm nào trên biểu tượng góc, kéo đường góc xung quanh biểu tượng góc, hoặc nhập giá trị từ –179 đến 180 vào trong hộp. (Nếu bạn nhập giá trị nằm ngoài phạm vi đó, giá trị sẽ tự động chuyển sang giá trị tương đương trong phạm vi quy định)
 • Path Overlap: Kiểm soát số lượng các dòng scribble nằm trong hoặc ngoài ranh giới đường dẫn. Giá trị âm sẽ hạn chế các đường vẽ scribble trong ranh giới đường dẫn, còn giá trị dương sẽ kéo dài các đường scribble ra ngoài ranh giới đường dẫn.
 • Variation (Cho Path Overlap): Kiểm soát sự chệnh lệch về độ dài của của dòng scribble với nhau.
  Stroke Width: Kiểm soát độ rộng của các dòng scribble.
 • Curviness: Kiểm soát số lượng các đường scribble uốn cong trước khi chúng đảo hướng.
 • Variation (Cho Curviness): Kiểm soát mức độ khác nhau của các đường scribble uốn cong với nhau.
 • Spacing: Kiểm soát khoảng cách giữa các nếp gấp đường scribble.
 • Variation (Cho Spacing): Kiểm soát khoảng cách khác nhau giữa các nếp gấp đường scribble.

Tạo một bức tranh khảm

1. Nhập hình ảnh bitmap để tiến hành khảm tranh. Hình ảnh phải được nhúng, không được liên kết.

Bạn cũng có thể raster một đối tượng vectơ để sử dụng nó làm cơ sở cho bức tranh khảm.

2. Chọn hình ảnh.

3. Chọn Object > Create Object Mosaic.

4. Nếu bạn muốn thay đổi kích thước của tranh khảm, hãy nhập giá trị cho New Size.

5. Thiết lập các tùy chọn để kiểm soát khoảng cách giữa các ô và tổng số ô, cùng với bất kỳ tùy chọn bổ sung nào khác, sau đó click OK:

 • Constrain Ratio: Khóa kích thước chiều rộng hoặc chiều cao với kích thước của hình ảnh bitmap ban đầu. Chiều rộng sẽ tính toán số lượng ô thích hợp sử dụng cho chiều rộng của bức tranh khảm, dựa trên số ô ban đầu cho chiều rộng. Chiều cao tính toán số ô thích hợp sử dụng cho chiều cao của bức tranh khảm, dựa trên số ô ban đầu cho chiều cao.
 • Result: Chỉ định các ô khảm là màu hay thang độ xám.
 • Resize Using Percentages: Thay đổi kích thước hình ảnh theo phần trăm chiều rộng và chiều cao.
 • Delete Raster: Xóa hình ảnh bitmap ban đầu.
 • Use Ratio: Làm cho các ô thành hình vuông bằng cách sử dụng số lượng ô được chỉ định trong Number Of Tiles. Tùy chọn này nằm bên dưới nút Cancel.

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Iworld.com.vn