Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Chúng ta cần phải mã hóa dữ liệu trên các notebook và desktop để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong trường hợp thiết bị bị mất cắp hoặc bị mất hoặc các tập tin được sao chép mà không có sự cho phép.

Kaspersky Endpoint Security sử dụng một thành phần đặc biệt để mã hóa tập tin. Tương tự với các thành phần mã hóa khác, nó không được cài đặt theo mặc định. Chúng ta có thể bật tính năng Encryption of Files and Folders trong gói cài đặt KES bằng cách dùng Change Application Components task.

Giải quyết:

Lưu ý: Chúng ta phải đưa các máy cần mã hóa tập (Encryption of Files and Folders) vào cùng một group.

Tạo Task mã hóa tập tin cho Desktop:

1.Mở Kaspersky  Security Center.

2.Chọn Managed devices.

3.Chọn group devices mà chúng ta muốn tạo task để Policy mã hóa ổ cứng được thực thi. Sau đó chuyển sang tab Tasks.

4.Click Create a task.

Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

5.Chọn Change application components, sau đó click Next.

Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

6.Chọn Standard installation, click Next.

7.Click Next >Next >Finish.

8.Click chuột phải task Change application components vừa tạo, chọn Properties.

Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

9.Chọn Properties dưới trường Sections.

10.Tick Encryption of files and folders (For workstations only)

11.Click OK.

Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

12.Click chuột phải task Change application components, chọn Start.

13.Chờ cho quá trình tạo task diễn ra thành công.

14.Chuyển sang tab Devices.

15.Mở Properties của máy tính thuộc group mà chúng ta cần tạo task để mã hóa tập tin.

16.Chọn Task dưới trường Sections.

17.Chúng ta sẽ nhìn thấy Change applications components được hiển thị dưới danh sách.

Tạo Task mã hóa file trong Kaspersky Security Center

Tạo Task mã hóa tập tin cho Notebook : tương tự như tạo Task mã hóa tập tin cho Desktop.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn