Tạo và chỉnh sửa các trường biểu mẫu trong Nitro

Nhằm tạo các trường biểu mẫu trong tài liệu để từ đó điền vào tài liệu đang làm việc hiện thời, bạn có thể thao tác nhờ vào các công cụ trong tab Forms (Biểu mẫu).

Tạo và chỉnh sửa các trường biểu mẫu

Tùy chọn trường biểu mẫu:

 • Text Field (Trường văn bản) – Chấp nhận dữ liệu chứa văn bản như tên, số và địa chỉ.
 • Checkbox  (Hộp kiểm) – Tạo một nhóm các lựa chọn mà từ đó người dùng có thể chọn một hoặc nhiều hơn một.
 • Radio Button (Nút radio) – Tạo một nhóm các lựa chọn mà từ đó người dùng chỉ có thể chọn một.
 • Combo Box (Hộp Tổ hợp) – Nhóm các lựa chọn thành một thanh menu thả xuống để giúp người dùng nhập giá trị của riêng họ.
 • List Box (Hộp danh sách) – Tạo một nhóm các lựa chọn trong danh sách mà từ đó người dùng có thể chọn một hoặc nhiều hơn một.
 • OK Button (Nút OK) – Sử dụng nút này để thực hiện một hành động như tính toán các giá trị trường hoặc gửi dữ liệu đến máy chủ.
 • Barcode (Mã vạch) – Tạo một trường có khả năng giúp người dùng tạo mã vạch từ các trường đã chọn.
 • Digital Signature (Chữ ký điện tử) – Tạo một trường có khả năng giúp người dùng thao tác ký chữ ký điện tử vào tài liệu.

Việc thêm chức năng trường biểu mẫu và các yếu tố tương tác trong Nitro Pro có thể được thực hiện thông qua tab Forms. Tuần tự các bước như sau:

 1. Mở tài liệu của bạn trong phần mềm Nitro Pro.
 2. Bấm vào tab có tên Forms> Chọn Form Field (Trường biểu mẫu) mà bạn muốn áp dụng cho tài liệu.
 3. Khi bạn đã chọn được một trường biểu mẫu từ các tùy chọn, hãy nhấp và kéo con trỏ qua tệp PDF để áp dụng trường cho tài liệu.
 4. Bấm chuột phải vào trường bạn đã tạo> Nhấn vào Properties (Thuộc tính). Tại đây, bạn có thể điều chỉnh các phần khác nhau của trường, chẳng hạn như giao diện và định dạng của văn bản trong các tab sau:
 • General (Chung) – Cho phép bạn điều chỉnh các thuộc tính chung của trường như tên, khả năng hiển thị, định hướng và chuyển đổi yêu cầu.
 • Appearance (Giao diện) – Cho phép bạn thay đổi phông chữ, kích thước và màu sắc của văn bản hay đường viền và tô màu của trường thực tế.
 • Options (Tùy chọn) – Cho phép bạn thay đổi các tùy chọn căn chỉnh và bao ngoài của văn bản. (Nếu chọn ‘Multi-line’, văn bản sẽ được nằm trong trường).
 • Format (Định dạng) – Cho phép bạn định dạng các giá trị của văn bản như phần trăm, thời gian, ngày tháng,…
 • Validate (Xác thực) – Cho phép bạn chỉ định phạm vi mà giá trị phải nằm trong ngưỡng hoặc các tiêu chuẩn khác của văn bản phải được đáp ứng để được nhập vào trường.
 • Calculate (Tính toán) – Cho phép bạn đặt giá trị kết quả của trường từ một phép tính của người khác.
 • Actions (Hành động) – Cho phép bạn thêm một hành động (là kết quả của một lần kích hoạt trên trường (chẳng hạn như một lần nhấp)). Các hành động được liệt kê trong trình đơn thả xuống có tên ‘Select action’ (Chọn hành động).

Để chọn nhiều trường biểu mẫu cho việc chỉnh sửa:

 1. Nhấp vào biểu tượng Select Fields (Chọn trường) trên tab Forms> Nhấp và kéo con trỏ qua các trường biểu mẫu để đánh dấu chúng cho việc chỉnh sửa.
 2. Khi các trường biểu mẫu đã được chọn cho việc chỉnh sửa, hãy bấm vào trường biểu mẫu bạn muốn sử dụng làm tham chiếu để định dạng các trường biểu mẫu được đánh dấu khác.

Bạn có thể lựa chọn các chỉnh sửa như: Alignment (Căn chỉnh), Centering (Căn giữa), Size (Kích thước), Distribution (Phân phối) và Spacing (Khoảng cách) trong các trường biểu mẫu đã chọn bằng cách sử dụng tab phụ Alignment nằm trong tab Form Tools (Công cụ Biểu mẫu).

Lưu ý

Trường Biểu mẫu được tạo bằng cách sao chép/dán sẽ kế thừa tên trường biểu mẫu của bản gốc và sẽ tự động điền cùng một thông tin và thuộc tính với trường biểu mẫu gốc. Điều này có thể xảy ra nếu bạn muốn tự động điền cùng một thông tin vào các phần khác nhau của tài liệu nhằm mục đích thuận tiện (ví dụ thông tin liên hệ,…).

Thay đổi tên trường biểu mẫu thành tên khác với tên gốc sẽ làm loại bỏ chức năng này.

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin sản phẩm trong User Guide (Hướng dẫn sử dụng) có sẵn ở tab Help (Trợ giúp) trong phần mềm Nitro Pro.

Trên đây là cách tạo và chỉnh sửa trường biểu mẫu trong Nitro Pro. Hy vọng bài viết có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng phần mềm. Chúc bạn thành công!

Biên dịch bởi Kim Mai – Pacisoft.com