Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook trên web

Tạo một chữ ký cho thông điệp email mà bạn có thể tự động thêm vào tất cả các thư gửi đi hoặc thêm vào những thư cụ thể theo cách thủ công.

Tạo chữ ký email

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.
 2. Đi tới Cài đặt  > Xem tất cả cài đặt Outlook > Soạn và trả lời.
 3. Bên dưới mục Chữ ký email, nhập chữ ký của bạn, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng có sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.

  Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có một chữ ký.

  • Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện ở cuối tất cả thư email mới mà bạn soạn, hãy chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư mới mà tôi soạn.
  • Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện trên thư mà bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi chuyển tiếp hoặc trả lời.
  • Nếu không chọn các tùy chọn này thì bạn có thể thêm chữ ký của mình vào thư được chọn theo cách thủ công. Để biết chi tiết, xem mục Thêm chữ ký của bạn vào thư mới theo cách thủ công bên dưới.
 4. Chọn Lưu khi bạn đã xong.

  Lưu ý: Bạn luôn có thể quay lại trang Soạn thảo và trả lời, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm tự động thêm chữ ký của bạn.

 

Thêm chữ ký vào thư mới theo cách thủ công

Nếu bạn đã tạo chữ ký nhưng không chọn tự động thêm chữ ký vào mọi thư gửi đi, bạn có thể thêm chữ ký sau khi viết một thư email.

 1. Đi đến hộp thư của bạn và chọn Thư mới.
 2. Nhập thư của bạn, rồi chọn Xem thêm các tác vụ khác > Chèn chữ ký ở cuối ngăn soạn.
 3. Khi thư email của bạn đã sẵn sàng, chọn Gửi.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Tạo chữ ký email

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.
 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Cài đặt > Thư, để mở ngăn Tùy chọn ở bên trái.
 3. Trong ngăn Tùy chọn , dưới mục Thư, chọn Bố cục > Chữ ký Email.
 4. Trong hộp văn bản, nhập chữ ký của bạn, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng có sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.

  Lưu ý: Chèn tệp hình ảnh (ví dụ như ở định dạng .gif hoặc .jpg) cho chữ ký của bạn, nhưng bạn có thể sao chép một hình ảnh từ trang web và dán nó vào hộp chữ ký.

 5. Nếu bạn muốn chữ ký của mình hiển thị ở cuối tất cả các thư gửi đi, kể cả thư trả lời và thư chuyển tiếp, hãy chọn hộp kiểm Tự động bao gồm chữ ký của tôi vào thư mới mà tôi soạn.Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn có thể dùng cách thủ công thêm chữ ký của mình vào thư đã chọn. Xem phần tiếp theo để biết thêm thông tin.
 6. Chọn Lưu khi bạn đã xong.

  Lưu ý: Bạn luôn có thể trở về trang Chữ ký email và chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tự động bao gồm chữ ký của tôi vào thư mà tôi soạn.

Thêm chữ ký vào thư mới theo cách thủ công

Nếu bạn đã tạo chữ ký nhưng không chọn tự động thêm chữ ký vào mọi thư gửi đi, bạn có thể thêm chữ ký sau khi viết một thư email.

 1. Đi đến hộp thư của bạn, rồi chọn Biểu tượng mới trong Outlook trên web cho email để tạo thư email mới.
 2. Nhập thư của bạn, rồi chọn Thêm > Chèn chữ ký trên thanh công cụ.
 3. Khi thông điệp email của bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi.

Xem thêm: