Trả lời thư trong Kerio

Pacisoft – Trả lời thư

Để trả lời một tin nhắn, bấm Reply.

Nếu thông báo có nhiều người nhận và bạn muốn gửi bài trả lời của bạn cho tất cả, bấm Reply All.

Kerio Connect client sẽ tự động thêm Re: trước khi các chủ đề tin nhắn và thông báo ban đầu vào nội dung thư.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.