Các điều kiện tiên quyết để ESET PROTECT Cloud hoạt động đúng cách

Phải đáp ứng được các điều kiện tiên quyết này để ESET PROTECT Cloud có thể hoạt động một cách chính xác.

Các miền và cổng này phải được cho phép trong tường lửa mạng của bạn để ESET PROTECT Cloud hoạt động đúng cách:

Miền

loại cổng/ số cổng

mô tả

eba.eset.com

TCP/443

ESET Business Account

identity.eset.com

TCP/443

ESET Identity  Server

protect.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Cloud

eu02.protect.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Cloud Web
Vị trí Bảng điều khiển: Europe

us02.protect.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Cloud Web
Vị trí Bảng điều khiển USA

*.a.ecaserver.eset.com

TCP/443

Kết nối giữa Agent và ESET PROTECT Cloud

edf.eset.com

TCP/443

Trình cài đặt Trực tiếp ESET PROTECT 

repository.eset.com

TCP/80

Trình cài đặt Trực tiếp ESET PROTECT.

Cần có Kho lưu trữ để triển khai

epns.eset.com

TCP/8883

Kết nối dành cho EPNS service (Các cuộc gọi Đánh Thức)

eu.mdm.eset.com (EUROPE)

us.mdm.eset.com (USA)

TCP/443

Ghi danh Cloud MDM

checkin.eu.eset.com (EUROPE)

checkin.us.eset.com (USA)

TCP/443

Kiểm soát vào Cloud MDM

mdmcomm.eu.eset.com (EUROPE)

mdmcomm.us.eset.com (USA)

TCP/443

Giao tiếp qua Cloud MDM

ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool (công cụ triển khai từ xa)

giao thức

cổng

cách dùng

mô tả

TCP

139

Chỉ định cổng từ điểm nhìn của ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Sử dụng chia sẻ ADMIN$

TCP

445

Chỉ định cổng từ điểm nhìn của ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Truy cập trực tiếp vào các tài nguyên được chia sẻ bằng TCP/IP trong lúc cài đặt từ xa (một giải pháp thay thế cho TCP 139)

UDP

137

Chỉ định cổng từ điểm nhìn của ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Phân giải tên trong lúc cài đặt từ xa

UDP

138

Chỉ định cổng từ điểm nhìn của ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Duyệt qua trong lúc cài đặt từ xa

 

Biên dịch bởi Võ Thùy Linh– Pacisoft.com