Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

Vấn đề:

Sau khi cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator, chúng ta cần cấu hình cập nhật các sản phẩm SEP, thêm sản phẩm SEP vào danh sách hoặc tạo một lịch download update hoặc xóa một lịch update,….

Giải quyết:

Cập nhật danh mục sản phẩm Symantec:

LiveUpdate Administrator (LUA) cập nhật danh mục sản phẩm ngay sau khi cài đặt. Nếu điều LUA vẫn chưa cập nhật danh mục, chúng ta có thể cập nhật danh mục sản phẩm theo cách thủ công:

1. Đăng nhập LUA > chọn tab Configure.

2. Chọn Update Symantec Product Catalog.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

Add Download vào danh sách:

1. Đăng nhập LUA > chọn tab Configure.

2. Chọn Add New Products.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

3. Dưới trường Product line, chọn sản phẩm Symantec chúng ta muốn thêm vào.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

4. Dưới trường Product, chọn phiên bản của sản phẩm, sau đó chọn OK.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

Tạo lịch download trong Symantec LiveUpdate Administrator:

1. Đăng nhập LUA > chọn tab Download & Distribute > chọn Add Download.

2. Tại trường Add Download Schedule, điền các thông tin sau:

  • Tên Download
  • Status: gồm Enable hay Disable.
  • Mô tả lịch download.

3.Chọn Add dưới trường Select Products.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

4. Chọn sản phẩm SEP chúng ta muốn them vào và chọn Add.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

5. Tại trường Test Status: Chọn trạng thái, mặc định sẽ là Skip Test.

6. Tiến hành đặt lịch download dưới trường Select Schedule.

7. Chọn OK.

Add Distribution vào danh sách:

1. Đăng nhập LUA > chọn tab Download & Distribute > chọn Add Distribution.

2. Tại trường Edit Distribuiton Schedule, điền các thông tin sau:

  • Tên Download
  • Status: gồm Enable hay Disable.
  • Mô tả lịch download.

3.Chọn Add dưới trường Distribute available updates for this product list.

4. Chọn sản phẩm SEP chúng ta muốn them vào và chọn Add.

5. Tại trường Distribute Content To: chọn Distribution center type.

6. Tiến hành đặt lịch download dưới trường Select Schedule.

7. Chọn OK.

Khởi chạy Download và Distribution:

1. Đăng nhập LUA > chọn tab Download & Distribute.

2. Chọn tên Download chúng ta đã đặt trước đó, chọn Run now.

3. Chọn tên Distribution chúng ta đã đặt trước đó, chọn Run now.

Cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

Cấu hình LiveUpdate Administrator trên Symantec Endpoint Protection Manager:

1. Đăng nhập LUA > chọn tab Configure > Distribution Center

2. Copy URL tại trường Location List.

3. Đăng nhập Symantec Endpoint Protection Manager.

4. Chọn tab Polices >LiveUpdate > Live Update Setting Policy > Edit.

5. Chọn Server setting.

6. Tích chọn Use a specified internal LiveUpdate Server >Add > nhập URL (copy tại bước 2) > nhập usename, password của LUA.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn