Đồng bộ eM Client với Apple Server

Đồng bộ eM Client với Apple Server

Vấn đề:

Apple’s OS X Server với iCal Server, Address Book Server và Mail Server cung cấp email, lập lịch, lập kế hoạch và quản lý liên lạc cho tất cả mọi người từ một nhóm làm việc nhỏ đến một công ty lớn. eM Client cho phép chúng ta kết nối với máy chủ OS X một cách dễ dàng và phục vụ như là một đối tác của Windows với đầy đủ tính năng.

Các tính năng khi chúng ta đồng bộ:

  • Làm việc với email
  • Truy cập lịch và công việc của bạn
  • Quản lý và đồng bộ hóa danh bạ của bạn

Giải quyết:

eM Client sẽ tự động phát hiện các thiết lập OS X Server của chúng ta và đồng bộ hóa tất cả các dịch vụ có sẵn (e-mail, lịch, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc, nhắn tin tức thời).

1. Mở giao diện eM Client trên desktop.

2. Click Menu Tool Account.

Đồng bộ eM Client với Apple Server

3. Click Add new account .

Đồng bộ eM Client với Apple Server

4. Tại cửa sổ New Account, nhập địa chỉ email Apple Server của bạn vào trường Email phía dưới Automatic setup. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM Client với Apple Server

5. Nhập thông tin user vào trường Your Name. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM Client với Apple Server

6. Chúng ta có thể chọn dịch vụ Apple muốn sử dụng trong eM Client. Sau đó click Finish để kết thúc quá trình cài đặt đồng bộ.

Đồng bộ eM Client với Apple Server

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam