Đồng bộ eM Client với IceWarp Server

Đồng bộ eM Client với IceWarp Server

Vấn đề:

IceWarp Mail Server là phần mềm giao tiếp và cộng tác cung cấp các giải pháp bảo mật và an toàn cho email, lịch, công việc và địa chỉ liên hệ của chúng ta. eM Client cho phép khách hàng truy cập vào tất cả các dữ liệu và phục vụ như một đối tác máy tính để bàn đầy đủ tính năng cho nền tảng IceWarp.

Các tính năng khi chúng ta đồng bộ:

  • Làm việc với email bằng các giao thức chuẩn.
  • Truy cập lịch và công việc
  • Đồng bộ hóa địa chỉ liên hệ của chúng ta trên bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị nào.
  • Làm việc với Instant Messaging
  • Đồng bộ hóa chữ ký và cài đặt máy chủ.

Giải quyết:

Sử dụng SmartDiscover, chúng ta có thể cấu hình IceWarp Mail Server để tự động đồng bộ hoá tất cả các dịch vụ có sẵn với eM Client (email, lịch, công việc, địa chỉ liên lạc, nhắn tin).

1. Mở giao diện eM Client trên desktop.

2. Click Menu Tool Account.

Đồng bộ eM CLient với IceWarp Server

3. Click Add new account .

Đồng bộ eM CLient với IceWarp Server

4. Tại cửa sổ New Account, nhập địa chỉ email IceWarp Server của bạn vào trường Email phía dưới Automatic setup. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM CLient với IceWarp Server

5. Nhập thông tin user vào trường Your Name. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM CLient với IceWarp Server

6. Chúng ta có thể chọn dịch vụ IceWarp muốn sử dụng trong eM Client. Sau đó click Finish để kết thúc quá trình cài đặt đồng bộ.

Đồng bộ eM CLient với IceWarp Server

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam