Foxit User Manuals (Hướng dẫn sử dụng Foxit)

Trong phần này, bạn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng ở định dạng PDF cho từng sản phẩm được liệt kê bên dưới. Các tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cài đặt và gỡ cài đặt chi tiết, yêu cầu hệ thống, hoạt động từng bước, v.v.

Xin lưu ý tài liệu là Tiếng Anh và 1 số ngôn ngữ nước ngoài khác

USER MANUALS DATE SIZE DOWNLOAD
 Foxit PDF Editor 11.0  New 05/25/21 7.82 MB
 Foxit Sign  New 05/25/21
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (English)  New 05/25/21 1.12 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Danish)  New 05/25/21 1.25 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Dutch)  New 05/25/21 1.22 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Finnish)  New 05/25/21 1.25 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (French)  New 05/25/21 1.15 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (German)  New 05/25/21 1.17 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Italian)  New 05/25/21 1.21 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Norwegian)  New 05/25/21 1.33 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Polish)  New 05/25/21 1.74 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Portuguese)  New 05/25/21 1.31 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Russian)  New 05/25/21 1.18 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Spanish)  New 05/25/21 1.21 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Swedish)  New 05/25/21 1.24 MB
 Foxit PDF Editor Quick Guide 11.0 (Chinese)  New 05/25/21 1007 KB
 Foxit Admin Console  New 05/25/21 295 KB
 Foxit PDF Editor Deployment and Configuration 11.0   New 05/25/21 917KB
 Foxit PDF Reader 11.0  New 05/25/21 11.80 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (English)  New 05/25/21 2.24 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Danish)  New 05/25/21 2.50 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Dutch)  New 05/25/21 2.52 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Finnish)  New 05/25/21 2.85 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (French)  New 05/25/21 2.42 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (German)  New 05/25/21 2.21 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Italian)  New 05/25/21 2.59 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Norwegian)  New 05/25/21 2.63 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Polish)  New 05/25/21 2.52 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Portuguese)  New 05/25/21 2.59 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Russian)  New 05/25/21 2.36 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Spanish)  New 05/25/21 2.28 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Swedish)  New 05/25/21 2.90 MB
 FoxitPDFReaderQuickGuide_11.0 (Chinese)  New 05/25/21 2.20 MB
 Foxit PDF Reader Deployment and Configuration 11.0  New 05/25/21 1.64 MB
 API Reference for Application Communication New 05/25/21 0.46 MB
Foxit PDF Reader Mac 11.0 New 05/25/21
Foxit PDF Editor Mac 11.0 New 05/25/21
Foxit PDF Editor Mobile  New 05/25/21
Foxit MobilePDF for Windows 01/03/18 712 KB
 Foxit MobilePDF for Windows RT 04/01/15 2.68 MB
 PDF Compressor Manual 01/08/19 1.80 MB
 Foxit Redactor for Office 03/29/16 1.05 MB
 Foxit PDF Secure RMS Protector 03/06/18 4.06 MB
 Foxit Convert to PDF 01/10/17 1.78 MB
 Foxit PDF Toolkit 1.0 RMS Module 07/16/15 2.27 MB
 Foxit PDF IFilter 3.1 for Server 03/09/16 2.86 MB

Still have questions? Please refer to KB system or write to support@foxit.com for more information.