Hỗ trợ nền tảng bảo mật đầu cuối

Môi trường dữ liệu

 • McAfee Endpoint Security (ENS) Adaptive Threat Protection (ATP) 10.x
 • McAfee ENS Firewall 10.x
 • McAfee ENS Threat Prevention 10.x
 • McAfee ENS Web Control 10.x

Tóm tắt

Khi Microsoft phát hành hệ điều hành hoặc Gói dịch vụ mới, hướng dẫn sản phẩm ENS ban đầu có thể không hỗ trợ hiện tại cho các nền tảng đó. Hầu hết các thông tin sau đây đều có sẵn trong hướng dẫn cài đặt và ghi chú phát hành của sản phẩm. Tuy nhiên, một số thông tin chỉ có sẵn về quản lý sản phẩm được xuất bản trong các kiến thức cơ bản.

Cập nhật gần đây cho bài viết này

        Thời gian

Cập nhật

21/07/2021 Đã cập nhật phần chú thích cho hệ thống tệp tin có khả năng phục hồi (ReFS) trong phần “Hệ thống tệp tin được hỗ trợ”.
22/06/2021 Cập nhật Bản cập nhật ENS 10.6.1 tháng 6 năm 2021 và bản cập nhật ENS 10.7.0 tháng 6 năm 2021.
07/06/2021 Đã cập nhật ENS 10.7.x cho “Hệ điều hành máy khách của Microsoft Windows được”, với Windows 7 POSReady được hỗ trợ với bản cập nhật ENS 10.7.0 tháng 2 năm 2021.
19/05/2021 Đã cập nhật phần “Yêu cầu phần cứng” với khả năng tương thích với bảo vệ từng lớp (HSP) do phần cứng thực thi.
10/05/2021 Cập nhật liên kết ghi chú phát hành trong phần “Thông tin phát hành sản phẩm ENS” cho bản cập nhật ENS 10.6.1 tháng 11 năm 2020 và bản cập nhật ENS 10.7.0 tháng 11 năm 2020.

 

Để nhận thông báo qua email khi bài viết này được cập nhật, hãy nhấp vào đăng ký ở phía bên phải của trang. Bạn phải đăng nhập để đăng ký.

Nội dung

Bấm để mở rộng phần bạn muốn xem:

 • Thông tin phát hành sản phẩm ENS và số phiên bản phát triển
 • ENS 10.7.x hỗ trợ Hệ điều hành máy khách Microsoft Windows
 • ENS 10.6.x hỗ trợ Hệ điều hành máy khách Microsoft Windows
 • ENS 10.5.x hỗ trợ Hệ điều hành máy khách Microsoft Windows
 • Microsoft Windows Server
 • Hỗ trợ Cơ sở hạ tầng ảo
 • Hỗ trợ Các phiên bản McAfee Agent (MA)
 • Hỗ trợ ePolicy Orchestrator ( ePO)
 • Các phiên bản Windows không được hỗ trợ cho Real Protect
 • Hỗ trợ Dell EMC CAVA
 • Hỗ trợ email máy khách
 • Hỗ trợ Trình duyệt internet
 • Yêu cầu phần cứng
 • Hệ thống tệp tin được hỗ trợ

Thông tin liên quan

Để biết thông tin về bảo mật đầu cuối dành cho Mac, hãy xem:

 • KB84934 – Nền tảng hỗ trợ cho bảo mật đầu cuối dành cho Mac
 • KB85855 – Bảo mật đầu cuối cho Mac 10.x và các vấn đề đã biết
 • KB90658 – Bảo mật đầu cuối cho Mac và bảo vệ mối đe dọa thích ứng với phiên bản10.x.
 • KB85825 – Bảo mật đầu cuối đối với Mac và Ngăn chặn đe dọa với phiên bản10.x.

Để biết thông tin về bảo mật đầu cuối cho việc ngăn chặn đe dọa với hệ điều hành Linux, hãy xem:

 • KB91326 – Nền tảng hỗ trợ cho bảo mật đầu cuối cho Tường lửa Linux
 • KB87073 – Nền tảng hỗ trợ cho bảo mật đầu cuối cho phòng chống đe dọa Linux
 • KB91327 – Bảo mật đầu cuối cho Tường lửa Linux 10 .x và các sự cố đã biết
 • KB87518 – Bảo mật đầu cuối để ngăn chặn mối đe dọa trên Linux 10.x và các sự cố đã biết

Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ Kỹ thuật, hãy truy cập trang yêu cầu dịch vụ và đăng nhập vào ServicePortal.

 • Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, hãy nhập ID người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó bấm đăng nhập.
 • Nếu bạn không phải là người dùng đã đăng ký, hãy nhấp vào đăng ký và hoàn thành các thông tin bắt buộc để có mật khẩu và hướng dẫn được gửi qua email cho bạn.

Biên dịch Lê Toản – Help.pacisoft.com