Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

Vấn đề:

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent.

Trước khi bảo vệ các máy tính của chúng ta bằng Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent. Chúng ta cần download file cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent và tiến hành cài đặt trên máy tính chúng ta muốn bảo vệ.

Giải quyết:

Trên Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, có ba phương pháp để triển khai Window Agent:

  • The standard download and install.
  • Download and build a portable install package.
  • Email invitations to install.

Những phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của chúng ta.

Phương pháp 1: Cài đặt Agent trên trên máy đăng nhập tài khoản admin SEP SBE.

1. Truy cập SEP SBE Cloud console.

2. Chọn tab Computers → Add Computers.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

3. Tại mục Select the group which you wish to install the computers into, chọn group mà chúng ta muốn thêm agent vào.

4. Dưới trường Install Install Symantec Endpoint Protection Small Business Edition On This Computer, chọn Install Now.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

5. Quá trình download file cài đặt bắt đầu.

6. Sau khi download xong, chạy file SymantecExtractor.exe để tiến hành cài đặt trên Agent.

Phương pháp 2: Tạo gói cài đặt dạng Redistributable.

1. Truy cập SEP SBE Cloud console.

2. Chọn tab Computers → Add Computers.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

3. Tại mục Select the group which you wish to install the computers into, chọn group mà chúng ta muốn thêm agent vào.

4. Dưới trường Download a Redistributable Package, chọn Download.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

5. Quá trình download file cài đặt bắt đầu.

6. Sau khi download xong, chạy file SymantecExtractor.exe

7. Hộp thoại Symantec | Package Creator, chọn edit kế bên mục Destination Folder.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

8. Chọn vị trí mà chúng ta muốn lưu gói cài đặt redistributable và chọn OK.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

9. Cấu hình cài đặt:

  • Tại mục Operating System, chúng ta có thể giảm kích thước tổng thể của gói cài đặt redistributable. Chọn edit, chọn hệ điều hành mà chúng ta muốn cài đặt gói redistributable, sau đó chọn Save.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

  • Nếu chúng ta sử dụng proxy server, chúng ta cần định cấu hình cài đặt. Chọn edit tại mục Proxy Setting, tích chọn Enable ProxyAuthenticated và cấu hình tùy chọn Proxy, sau đó chọn Save.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

  • Cấu hình tùy chọn bổ sung cho Active Directory bằng cách tích chọn Create Active Directory Group Policy deployment và chọn Restart computer autonatucally hoặc Upgrade outdated computer nếu muốn.

10. Chọn Begin. Quá trình tạo gói cài đặt diễn ra.

11. Sau khi tạo xong gói cài đặt, chọn Finsih.

Phương pháp 3: Gửi hướng dẫn download và cài đặt đến người dùng.

1. Truy cập SEP SBE Cloud console.

2. Chọn tab Computers → Add Computers.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

3. Tại mục Select the group which you wish to install the computers into, chọn group mà chúng ta muốn thêm agent vào.

4. Dưới trường Send Download Invites, nhập một hoặc nhiều email của người dùng (tối đa 50 email được nhập cùng một lúc).

5. Chọn Send Email Invites. Mỗi người dùng cưới sẽ nhận được một email với hưỡng dẫn download và cài đặt chi tiết.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn