License cấp phép hoạt động cho Máy chủ ESXi

vSphere cung cấp bản quyền cho máy chủ ESXi hoạt động. Mỗi license của vSphere đều có một dung lượng nhất định mà người dùng có thể sử dụng để cho phép cho nhiều CPU vật lý hoạt động trên các máy chủ ESXi.

Tổng quan về giấy phép vSphere 

Đối với vSphere 7.0, một license CPU sẽ bao gồm tối đa 32 lõi. Nếu CPU có nhiều hơn 32 lõi, người dùng cần có thêm license CPU.

Lõi Licenses
1-32 1
33-64 2
65-96 3

Khi người dùng gán giấy license vSphere cho một máy chủ nào đó, dung lượng tiêu thụ sẽ được xác định bởi số CPU vật lý trên máy chủ và số lõi trong mỗi CPU vật lý. vSphere Desktop dành cho môi trường VDI sẽ được cấp phép dựa trên cơ sở máy ảo.

Để cấp phép cho một một máy chủ ESXi, người dùng phải gán cho máy chủ đó một license vSphere đáp ứng được các điều kiện tiên quyết sau:

  • License phải có đủ dung lượng để cấp phép cho tất cả các CPU vật lý trên máy chủ.
  • License phải hỗ trợ tất cả các tính năng mà máy chủ sử dụng. Ví dụ: nếu máy chủ được liên kết với vSphere Distributed Switch, license mà người dùng đã gán vào phải hỗ trợ tính năng vSphere Distributed Switch.

Nếu người dùng cố gắng gán một license không đủ dung lượng hoặc không hỗ trợ các tính năng mà máy chủ sử dụng, thì việc gán license sẽ không thành công.

Nếu người dùng sử dụng mô hình license với tối đa 32 lõi, họ có thể gán license vSphere cho 10 CPU 32 lõi cho bất kỳ tổ hợp máy chủ nào sau đây:

  • Năm máy chủ có 2-CPU với 32 lõi cho mỗi CPU
  • Năm máy chủ có 1 CPU với 64 lõi cho mỗi CPU
  • Hai máy chủ có 2 CPU với 48 lõi cho mỗi CPU và hai máy chủ 1 CPU với 20 lõi cho mỗi CPU

Đối với CPU lõi kép và lõi tứ, chẳng hạn như CPU Intel kết hợp hai hoặc bốn CPU độc lập trên một chip vẫn được tính là một CPU.

Chế độ đánh giá của license

Sau khi người dùng cài đặt ESXi, nó sẽ hoạt động theo chế độ đánh giá trong tối đa 60 ngày liên tục. Chế độ đánh giá của license cung cấp tất cả các tính năng của phiên bản sản phẩm vSphere cao nhất.

Sau khi người dùng gán license cho máy chủ ESXi, vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hết thời gian đánh giá, người dùng vẫn có thể đặt máy chủ đó trở lại chế độ đánh giá để khám phá toàn bộ các tính năng có sẵn trong khoảng thời gian còn lại.

Ví dụ: nếu người dùng sử dụng máy chủ ESXi ở chế độ đánh giá trong vòng 20 ngày, sau đó gán license vSphere Standard cho máy chủ đó và 5 ngày sau đó, đặt máy chủ trở lại chế độ đánh giá, người dùng có thể khám phá toàn bộ các tính năng có sẵn cho máy chủ đó trong 35 ngày còn lại của giai đoạn đánh giá.

Chế độ đánh giá của license hết thời hạn sử dụng

Sau khi người dùng cài đặt ESXi, nó sẽ hoạt động ở chế độ đánh giá trong tối đa 60 ngày liên tục. License của chế độ đánh giá sẽ cung cấp tất cả các tính năng của phiên bản sản phẩm vSphere mới nhất.

Đối với máy chủ ESXi, license hoặc thời hạn đánh giá hết hạn dẫn đến ngắt kết nối khỏi vCenter Server. Người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng trên máy ảo, nhưng không thể bật nguồn máy ảo sau khi chúng đã tắt nguồn. Người dùng không thể thay đổi cấu hình hiện tại của các tính năng đang được sử dụng. Người dùng cũng không thể sử dụng các tính năng vẫn chưa từng sử dụng trước khi license hết hạn.

Lưu ý:

Khi bắt đầu kích hoạt license, một thông báo sẽ xuất hiện và báo người dùng còn 90 ngày trước khi license hết hạn.

Cấp phép license cho máy chủ ESXi sau khi nâng cấp

Nếu người dùng nâng cấp máy chủ ESXi lên phiên bản bắt đầu bằng cùng một số, họ không cần phải thay thế license hiện có bằng một license mới. Ví dụ: nếu người dùng nâng cấp máy chủ lưu trữ từ ESXi 5.1 lên 5.5, họ có thể sử dụng cùng một license cho máy chủ đó.

Nếu người dùng nâng cấp máy chủ ESXi lên phiên bản chính bắt đầu bằng một số khác, thời gian đánh giá sẽ bắt đầu lại và họ phải gán giấy phép mới. Ví dụ: nếu nâng cấp máy chủ ESXi từ 5.x lên 6.x, người dùng phải cấp phép cho máy chủ đó với giấy phép vSphere 6.

vSphere Desktop

vSphere Desktop dành cho các môi trường VDI như Horizon View. License sử dụng cho vSphere Desktop bằng tổng số máy ảo được cấp nguồn trên máy tính để bàn chạy trên các máy chủ được cấp license vSphere Desktop.

Xem thêm Thông tin Giới thiệu về License trong Môi trường VMware Host Client

Người dùng có thể xem các license hiện có trong VMware Host Client cũng như ngày hết hạn, license key và các tính năng khác nhau của chúng. Người dùng cũng có thể xem các sản phẩm và tài sản có sẵn.

Gán một License key cho Máy chủ ESXi trong Host Client của VMware

Bằng cách sử dụng VMware Host Client, người dùng có thể gán license key hiện có hoặc một key mới cho máy chủ ESXi.

Xóa License khỏi Máy chủ ESXi trong VMware Host Client

Để tuân theo các mô hình cấp phép của sản phẩm mà với vSphere, người dùng phải xóa tất cả các license chưa được chỉ định khỏi kho chứa của mình. Nếu người dùng đã chia, kết hợp hoặc nâng cấp license trong My VMware, họ phải xóa các giấy phép cũ.

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Pacisoft.com