Thiếu vCenter entries khi cài đặt vCloud Director

Cùng PACISOFT VN Help Center tìm hiểu về lỗi thiếu vCenter entries khi cài đặt vCloud Director trong Veeam Backup & Replication.

Khó khăn

Khi thêm / chỉnh sửa vCloud Director Server trong Veeam Backup & Replication, danh sách vCenter Servers bị thiếu các vCenter entries.

Console log có các lỗi sau:

Error Failed to retrieve VC info

Error Failed to parse GUID from string

Error Guid should contain 32 digits with 4 dashes

Nguyên nhân

Điều này liên quan đến một sự cố đã biết trong VMware Cloud Director phiên bản 10.2.1 trở về trước. Các API truy xuất thông tin vCenter Server dẫn đến việc VMware Cloud Director API trả về một URL thay vì UUID như mong đợi.

Có thể được xác minh bằng một trong hai phương pháp sau:

1. Verify using SQL query against vCloud Director database
Thực hiện SQL query sau đây trong vCloud Director database:
select name, uuid from virtual_center;
Example output:
name   | uuid
----------------------------------------------
testvc | 0034117e-b58b-4aca-8f96-50774aba6d1f
newvc  | https://<url>/sdk
Trong ví dụ này, entry đầu tiên có một UUID như mong muốn, và entry thứ hai là một URL trường trường UUID.

2. Verify issue using vCloud Director API

Sử dụng một GET request để truy xuất đại diện một registered vCenter server.

GET /admin/extension/vimServer/{id}

Example output:

Correct UUID format:

< vmext:Uuid > D9658206-D7AA-4D80-8E38-5328A39ABDD4 </ vmext:Uuid >

Problematic output:

< vmext:Uuid > https://vcloud.prod.local </ vmext:Uuid >

Giải pháp

VMware đã sửa lỗi này trong vCloud Director 10.2.210.3.

Bản sửa lỗi chỉ mang tính chất phòng ngừa và sẽ không sửa chữa các invalid entries 

Để giải quyết lỗi này và cập nhật các invalid entries, thực hiện các bước sau:

  1. Nâng cấp vCloud Director (cùng với cơ sở dữ liệu của nó) lên 10.2.2, 10.3 hoặc mới hơn.
  2. Reconnect vCenter bị ảnh hưởng trong vCloud Director. Việc này sẽ cập nhật invalid database entry.

Lặp lại Bước 2 cho từng vCenter bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện các bước được liệt kê ở trên và cơ sở dữ liệu vẫn chứa các -GUID entries trong trường UUID, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của VMware.

Biên dịch bởi Ngọc Diệu – Pacisoft.com