Veeam Agent for Microsoft Windows không tự động cập nhật

Cùng PACISOFT VN Help Center và Veeam tìm hiểu cách khắc phục lỗi Veeam Agent for Microsoft Windows không tự động cập nhật phiên bản mới nhất trên Windows 7, 2008 R2 và 2012.

Khó khăn

Veeam Agent không chạy tự động cập nhật và tải xuống phiên bản mới nhất trên các hệ điều hành sau:

  • Microsoft Windows 7 SP1
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows Server 2012

Nguyên nhân

Veeam Agent sử dụng BITS để tải xuống các phiên bản mới nhất từ https://download.veeam.com và yêu cầu bật TLS 1.2.

Giải pháp

TLS 1.2 phải được bật trong các hệ điều hành nói trên theo khuyến nghị của Microsoft.

  1. Đảm bảo hệ điều hành hiện tại là phiên bản mới nhất và cài đặt KB3140245.
  2. Đã bật TLS 1.2 bằng Microsoft EasyFix EasyFix 51044.
  3. Restart máy.

Thông tin thêm 

Update to enable TLS 1.1 and TLS 1.2 as default secure protocols in WinHTTP in Windows

Để TLS 1.2 được kích hoạt và điều hướng trên Windows 7, “DisabledByDefault” entry trong subkey phù hợp (Client) phải được tạo và set “0”. Các subkey này không được tạo trong registry vì các protocol này bị tắt theo mặc định.

Key Location: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client
Value Name: DisabledByDefault
Value Type: DWORD (32-bit) Value
Value Data: 0

Biên dịch bởi Ngọc Diệu – Pacisoft.com