Vô hiệu hóa Antivirus trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vô hiệu hóa Antivirus trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

  • Trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (SEP SBE) cloud, mặc định sẽ vô hiệu hóa khả năng vô hiêu hóa antivirus hoặc tường lửa của user trên máy tính của họ. Chúng ta có thể cấu hình để user có thể vô hiệu hóa antivirus hoặc tường lửa để phục vụ nhu cầu công việc của user.
  • Cho phép người dùng vô hiệu hóa chức năng chống antivirus hoặc tường lửa trên các máy tính đầu cuối phải được chỉ định rõ rang và cụ thể trong policy. Khi thực hiện policy cho phép người dùng có thể vô hiệu hóa chức năng chống virus hoặc tường lửa trong một khoảng thời gian cụ thể: 15 phát,1 giờ,5 giờ hoặc cho đến khi hệ thống khởi động lại.
  • Tính năng bảo vệ antivitus hoặc tường lửa sẽ tự động được kích hoạt sau khoảng thời gian đã chọn hoặc sau khi máy tính khởi động lại. Tính năng vô hiệu hóa chỉ hoạt động trên desktop và laptop.

Giải quyết:

Để cho phép người dùng có thể vô hiệu hóa Antivirus hoặc tường lửa:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

2. Chọn tab Policies.

3. Dưới trường Services, chọn Endpoint Protection.

4. Chọn policy mà chúng ta muốn chỉnh sửa để cấp quyền. Hoặc chọn Add Policy để tạo policy mới.

Vô hiệu hóa Antivirus trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

5. Tại mục Computer Protection, tích chọn User can disable Antivirus.

6. Tích chọn User can disable Firewall dưới mục Network Protection.

Vô hiệu hóa Antivirus trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

7. Dưới trường Group, chọn group chứa nhóm máy tính mà chúng ta muốn thực thi policy này.

8. Chọn Save & Apply để lưu thay đổi.

Vô hiệu hóa Antivirus trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Để vô hiệu hóa Antivirus trong Symantec Endpoint Protection hoặc tường lửa trên thiết bị của người dùng:

1. Mở Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent.

2. Mở rộng mục Disable Antivirus nếu người dùng muốn vô hiệu hóa tính năng antivirus. Hoặc mở rộng mục Disable Firewall. Nếu người dùng muốn vô hiệu hóa tính năng tường lửa.

3. Chỉ định thời gian vô hiệu hóa gồm: 15 phút, 1 giờ, 5 giờ hoặc cho đến khi hệ thống khởi động lại.

Để bật tính năng Antivirus hoặc tường lửa trước thời gian chỉ định:

1. Mở Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent.

2. Chọn Enable Antivirus hoặc Enable Firewall

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn