Chuyển đổi bản quyền phần mềm SketchUp tới một máy tính mới

Giấy phép người dùng đơn (Single-user) được gán với một người. Cá nhân đó có thể cài đặt giấy phép trên lên đến 2 máy tính mf người  đó đang sử dụng, nhưng chỉ có một máy tính có thể chạy SketchUp Pro tại một thời điểm cụ thể. Để sử dụng giấy phép của bạn trên máy tính khác, hoặc chuyển cấp phép sang một máy tính mới, xin vui lòng lưu ý các bước sau đây:

  1. Nếu bạn sẽ không còn  sử dụng nó, hãy loại bỏ giấy phép của bạn từ máy tính hiện tại, làm theo các bước trong theo HD Làm thế nào để Hủy bỏ một License.
  2. Cài đặt SketchUp trên máy tính mới. Vui lòng truy cập vào trang download để có được các tập tin cài đặt.
  3. Sử dụng thông tin giấy phép của bạn cho để thực hiện ủy quyền (chuyển đổi).
  4. Nếu bạn không sử dụng SketchUp trên máy tính ban đầu, bạn nên gỡ bỏ nó.

Nếu bạn cần phải chạy SketchUp trên nhiều máy tính cùng một lúc, bạn có thể xem xét việc mua giấy phép Single license bổ sung.

______________________________________________

A Single-user license is associated with one person. That individual can install the license on up to 2 computers he or she is using, but only one computer can run SketchUp Pro at a particular time. To use your license on another computer, or transfer your license to a new computer, please note the following steps:

  1. If you’ll no longer be using it, remove your license from your current computer following the steps in the How to Remove a License article.
  2. Install SketchUp on the new computer. Please visit the download page to get the install file.
  3. Use your license information to authorize it.
  4. If you’re no longer going to use SketchUp on the original computer, you should uninstall it.

If you need to run SketchUp on more than one computer at the same time, you may consider purchasing additional single-user licenses

Bản quyền Sketchup, Phần mềm Sketchup, Transferring SketchUp to a new Computer, Download Sketchup

Leave A Comment?

two × 2 =