Hướng dẫn xem thông tin phiên bản và license trong Foxit

Pacisoft – Hướng dẫn xem thông tin phiên bản và license trong Foxit

Thực hiện các bước sau:

1.Mở Foxit PhantomPDF.

2.Trong Help, chọn About Foxit PhantomPDF.

222

Leave A Comment?

12 − 8 =