Uninstall the Creative Cloud desktop app on Windows/Mac

Uninstall the Creative Cloud desktop app on Windows/Mac

 

Uninstall the Creative Cloud desktop app on Windows*

Creative Cloud Uninstaller.zip
ZIP file containing the executable uninstaller (.exe); extract and run it on Windows
1. Download file ZIP

2. Giải nén Creative Cloud Uninstaller.zip.

3. Chạy file Creative Cloud Uninstaller.exe.

4. Click Uninstall.

Click Uninstall

 

5.  Phần mềm gỡ bỏ loại bỏ các ứng dụng từ máy tính và hiển thị một thông báo xác nhận, clickClose.

Uninstall successful message

 

6. Download và reinstall Creative Cloud desktop app.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về quá trình cài đặt, xem tại đây Download and install Creative Cloud apps.

Uninstall the Creative Cloud desktop app on Mac

* Creative Cloud Uninstaller.zip
Creative Cloud Uninstaller

1. Download file Zip và  file DMG.

2. Tùy thuộc vào các thiết lập bảo mật, bạn có thể nhận được một cảnh báo để mở chương trình cài đặt từ file DMG. Click Open to continue.

Confirm open application from disk image

3. Click Uninstall.

Confirm uninstall dialog

 

4.  Phần mềm gỡ bỏ loại bỏ các ứng dụng từ máy tính của bạn và hiển thị một thông báo xác nhận, clickClose.

Uninstall successful message

 

5. Download và reinstall Creative Cloud desktop app.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về quá trình cài đặt, xem tại đây Download and install Creative Cloud apps.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.