Ẩn hình ảnh từ các trang web bên ngoài trong Kerio

Pacisoft – Ẩn hình ảnh từ các trang web bên ngoài trong Kerio

Kerio Connect Client giấu tất cả các hình ảnh từ các trang web bên ngoài trong email của bạn.

Để hiển thị chúng bằng tay, bấm Display images dưới tiêu đề tin nhắn của bạn.

Để hiển thị tin nhắn tự động:

1.Nhấp vào tên của bạn trong Kerio Connect Client và chọn Settings.

2.Đến Email -> Reading.

3.Chọn Display images from other websites.

4.Chọn Save.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.