Chia sẽ email folders trong Kerio

Paciosft – Chia sẽ email folders trong Kerio.

1.Trong Kerio Connect Client của bạn, hãy vào phần emails.

2.Nhấp vào mũi tên bên cạnh tên thư mục email và chọn Sharing.

3.Nhấp vào dấu cộng và bắt đầu gõ tên hoặc địa chỉ email của người dùng hoặc nhóm.

Khi bạn nhập, Kerio Connect Client cung cấp cho bạn địa chỉ từ danh sách liên lạc của bạn.

4.Nhấp vào dấu cộng và mũi tên xuống để chia sẻ với:

  • Mọi người trong công ty của bạn – Chọn Everyone from <your company>.
  • Mọi người từ các máy chủ – Chọn Everyone from server.

5.Chỉ định các quyền cho mỗi người dùng mà bạn chia sẻ thư mục:

  • Reader : Người sử dụng chỉ có thể xem các thông điệp.
  • Editor : Người dùng có thể thêm, xóa, và chỉnh sửa các thông điệp.
  • Owner : Người dùng có thể thiết lập chia sẻ cũng như thêm, xóa và chỉnh sửa tin nhắn.

6.Save cài đặt của bạn.

 

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.