Hướng dẫn đăng nhập và tải sản phẩm SEP/SES từ Broadcom

1. Đăng nhập https://support.broadcom.com

2. Chọn Symantec Enterprise Security → Chọn My Entitlement

3. Tìm Site ID/Keyword.

4. Chọn icon License để truy xuất license key.

5. Ở khung sản phẩm, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các sản phẩm đã mua.

6. Để tải bộ cài đặt, bạn chọn icon Download.

Quang trọng: Với các sản phẩn khác đều tương tự ở Broadcom portal: Download License, Software Add On, Swap and Upgrade.

Tham khảo Broadcom

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.