Local installation of Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Servers

Pacisoft – Local installation of Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Servers

1.Check yêu cầu phần cứng và phần mềm -> Tải bản cài đặt cần thiết.

2.Thiết lập cơ bản.

3.Chọn I accept the terms of the License Agreement -> Next.

4.Có thể chọn hoặc không (I agree to participate in Kaspersky Security Network).

5.Chọn kiểu cài đặt:

  • Basic installation: Trong trường hợp này chỉ có các thành phần bảo vệ được cài đặt.
  • Standard installation: Trong trường hợp này tất cả các điều khiển và bảo vệ các thành phần được cài đặt.
  • Full installation: Trong trường hợp này tất cả các thành phần được cài đặt bao gồm cả mã hóa dữ liệu.
  • Custom installation cho phép bạn chọn các thành phần bảo vệ để cài đặt và các tùy chọn khác để thiết lập.

6.Install.

7.Finish.

EvilTTK

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.