Tạo nắp chai

PaciSoft – Tạo nắp chai

1. Chọn New  , Chọn Part  và nhấn OK.

2. Chọn Top Plane rồi chọn Sketch.3. Chọn Circle  bắt đầu phác thảo từ gốc, chọn Smart Dimension  với bán kính là 1.0in.

4. Chọn Features>Extrude Boss/Base  thiết lập D1 là 0.5in

và nhấn .

5. Chọn Fillet  , chọn kích thước phi lê 0.1in, và chọn mặt trước của vật thể.

Sau đó nhấn.

6. Xoay vật thể, thiết lập D1 là 0.05in, chọn Shell  , chọn mặt dưới

Sau đó nhấn .

7. Vào  Isometric View  , chọn Front Plane

Rồi chọn Reference Geometry>Plane.

Thiết lập khoảng cách là 0.65in

Sau đó nhấn .

8. Chọn Plane1 và chọn tiếp Sketch.

9. Chọn Rectangle  , phác thảo trên Plane1 như dưới đây và sử dụng Smart Dimension cho đo kích thước của bạn.

10. Chọn Features>Extrude Boss/Base  thiết lập Up To Surface

and.

11. Chọn Fillet  , thiết lập kích thước phi lê 0.1in, chọn side edge of the lid.

rồi chọn .

12. Hoàn thành

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.